Om oss

historia

USI, Universitet och Svenska Institut i samarbete för internationalisering, är ett tvärvetenskapligt nätverk som verkar för internationalisering av svensk utbildning och forskning. Verksamheten består av två huvuddelar – kurser på avancerad nivå med fältstudier vid Medelhavet samt forskarseminarier med inbjudna deltagare från Sverige och medelhavsregionen.

Samarbetet inom USI-nätverket är inte avtalsbundet utan bygger på de enskilda lärosätenas engagemang och intresse. Samarbetet är fakultetsbaserat, men är förankrat hos respektive universitetsledning. Medverkande parter är i dagsläget:

samt de svenska instituten i:

Samarbetet är internationellt och har sin bas hos de svenska instituten runt Medelhavet. Härigenom får forskare och studenter erfarenhet från andra miljöer än de anglosaxiska, som är dominerande part i de svenska universitetens internationalisering. Samarbetet går även över fakultetsgränserna; verksamheten är tvärvetenskaplig. Kurserna ska i normalfallet utarbetas och ges av minst två, vanligen tre olika fakulteter och lärosäten.

Organisation

USI:s organisation består av Nätverket, Arbetsgruppen och Kanslifunktionen.

Nätverket består av representanter för de medverkande fakulteterna (motsv.) vid de lärosäten som ingår i USI samt en representant för vardera av de svenska instituten. Varje lärosäte väljer vilka som ska representera fakulteterna i nätverket. Nätverket fattar principbeslut rörande kursutbud, finansiering och organisation.

Arbetsgruppen består utöver ordföranden av två representanter per lärosäte, en akademisk och en administrativ representant, samt en gemensam representant för instituten. Arbetsgruppen förbereder och efterarbetar nätverksmötena och arbetar i övrigt för nätverkets räkning med de frågor som behövs för att driva USI-arbetet framåt.

Kanslifunktionen kan fördelas på flera lärosäten. Den arbetar på uppdrag av Nätverket och Arbetsgruppen och sköter under ordföranden den löpande verksamheten inom USI.

Samarbetsuniversitet i regionen

Under åren har USI varit i kontakt och samarbetat med flera universitet i medelhavsregionen. Universiteten har haft deltagare på seminarier, bidragit med lärare till kurserna och i vissa fall även låtit studenter samläsa med de svenska studenterna under fältkursdelen. Samarbetsuniversiteten innefattar bland andra:

  • Alexandria University
  • Ben Gurion University
  • National Technical University of Athens
  • Roma Tre University
  • University of Athens
  • University of Thessaly
  • Yarmouk University

———————————-

Nätverkets historia

USI:s logotyp

Bild1

su

luuuumuliu

gu

 

 

 

istanbul      jerusalemalexandriarom