Religiösa och kulturella traditioner i mötet mellan Europa och Asien – 15 hp

Kursen ‘Religiösa och kulturella traditioner i mötet mellan Europa och Asien’ behandlar religiösa och kulturella traditioner med fokus på Istanbul och Mindre Asien – från antiken till idag.

Religion

I första hand vänder sig denna kurs till humanister, religionsvetare och samhällsvetare, men alla med en kandidatexamen och ett intresse för religiösa och kulturella traditioner är välkomna att delta.
Kursen ger dig en reflekterad syn på religiös kontinuitet från antiken till modern tid. Vi koncentrerar oss på antika och moderna religioner i östra Medelhavsområdet, med fokus på Mindre Asien. Istanbul och orter i västra Turkiet tjänar som fallstudier för de tre huvudtemata på kursen: Heliga platser – kult- och handelscentra över tid i Anatolien, Samhällsbärande ritualer och deras fortlevnad samt Istanbul som religiös mötesplats.

Studiebesök vid heliga platser

Kursen syftar till att se religiösa och kulturella yttringar ur ett större perspektiv och de underliggande ekonomiska och sociala faktorer som skapat och underhåller kulter och myter. Vi studerar hur den fysiska miljön formar kultplatser samt hur religionen flätas samman med kulturella, politiska och sociala fenomen under olika tider, och vilka traditioner och ritualer som styr våra liv, vårt beteende i samhället och synen på familjen. Med en klar anknytning och besök på de heliga platserna lär sig kursdeltagarna praktikaliteterna kring kultyttringar i dåtid genom studiet av de arkeologiska lämningarna samt i nutid genom studier av idag fungerande religiösa mötesplatser samt genom kontexten av modern turist- och pilgrimsnäring.

Kursens upplägg

Kursen består av ett självständigt projektarbete, en kursuppgift och ett reflekterande PM efter avslutad exkursion. De första veckorna ges undervisning och handledning på distans med hjälp av webbaserade verktyg.
Undervisningen sker på engelska men efter särskild överenskommelse med de studerande kan handledning ges på svenska.

Projektarbetet presenteras på engelska vid en internationell workshop på Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul. Deltagandet i workshopen i Istanbul syftar dels till att studenten lär sig att koncist presentera sitt arbete, att försvara och diskutera det i ett internationellt vetenskapligt sammanhang, samt att studenten lär känna och knyta kontakter till en utländsk forskarkommunitet. Kursuppgift redovisas på plats i samband med en tio dagar lång exkursion till Turkiet, inklusive studiebesök i Istanbul och en längre exkursion till Troja, Pergamon, Efesos och Izmir. Lärarna handleder och hjälper till med innehåll, teori, metodik och praktiska lösningar. Kursperioden som är förlagd till Turkiet arrangeras i samarbete med Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul.

Studieort:Stockholm/Växjö och Istanbul Kontaktpersoner
Undervisningsspråk: Engelska/Svenska arja.karivieri@antiken.su.se – Stockholm
Period: Kursen ges ej längre
Studietakt: Helfart  jonas.svensson@lnu.se – Linnéuniversitetet
Ansök via: Kursen ges ej längre

Bild1