Om oss

historia

USI är ett långsiktigt samarbete mellan svenska lärosäten och de svenska instituten runt Medelhavet som ger möjligheter till internationalisering, fler- och tvärvetenskaplighet liksom samverkan med andra aktörer. Syftet är att skapa en plattform för ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte och att ge studenter, doktorander, lärare och forskare vid de medverkande lärosätena kännedom om och möjlighet att nyttja institutens unika möjligheter.

Medverkande svenska universitet:

Medverkande svenska institut:

Organisation

Sedan 2022 har USI en ny organisationsmodell med ett gemensamt kansli som samfinansieras av medverkande lärosäten. Göteborgs universitet är ordförande och värd för det gemensamma kansliet under perioden 2022-2024. Innan mandattiden löper ut ska styrgruppen fatta beslut om eventuell förlängning eller rotation av ordförandeskap och kanslifunktion.

Ordförande utses av rektor vid ansvarigt lärosäte. Pauli Kortteinen, vice-rektor för utbildning vid Göteborgs universitet, är ordförande för USI sedan 2022. Ordförande kallar till och leder styrgruppsmöten och styrgruppens arbete.

Styrgruppen är det högsta beslutande organet i USI och består av en representant för varje part, utsedd av rektor/direktör vid respektive universitet och institut. Styrgruppen sammanträder ca fyra gånger per år.

Kansliet ansvarar för samordning och kommunikation mellan nätverkets parter, stöd till ordförande, styrgrupp och arbetsgrupper, dokumentation, arkivering samt websida. Kansliet samfinansieras av medverkande svenska lärosäten och är under 2022-2024 inrättat vid Göteborgs universitet.

Arbetsgrupper med ansvar för utveckling och genomförande av verksamheten inom USI tillsätts efter behov. Under hösten 2023 utvecklar olika arbetsgrupper nya kurskoncept och doktorandseminarier.

En grupp för administrativ samverkan mellan parterna ska underlätta det praktiska samarbetet. Varje part ansvarar för kommunikation inom sitt lärosäte/institut.

Finansiering

De lärosäten som ingår i USI samfinansierar ett gemensamt kansli vid det lärosäte som innehar ordförandeskapet. Storleken på samfinansieringen bereds av styrgruppen och beslutas av rektor för ansvarigt lärosäte. Beslutad samfinansiering för 2022 – 2024 är 35 000 SEK per år och lärosäte. Utöver detta står varje lärosäte för vissa utvecklingskostnader för verksamhet inom USI.

Samarbetsuniversitet i regionen

USI har samarbete med flera universitet i medelhavsregionen. Universiteten har haft deltagare på seminarier, bidragit med lärare till kurserna och i vissa fall även låtit studenter samläsa med de svenska studenterna under fältkursdelen. Samarbetsuniversiteten innefattar bland andra:

  • Alexandria University
  • Ben Gurion University
  • National Technical University of Athens
  • Roma Tre University
  • University of Athens
  • University of Thessaly
  • Yarmouk University

———————————-

Nätverkets historia

USI:s logotyp

Bild1

su

luuuumugu

  istanbul      jerusalem