Böckernas Folk – islamisk och judisk kultur i medeltidens Europa– 7,5 hp

Kursen “Böckernas Folk” är inriktad på medeltida materiell kultur utifrån lämningar efter islamiska och judiska grupper i Europa. Den vänder sig till humanister, samhällsvetare och religionsvetare, och berör såväl idé- och lärdomshistoria, historia, konsthistoria, religionshistoria, arkeologi, antikens kultur och samhällsliv som historisk arkeologi.

Böckernas folk

”Böckernas Folk” genomförs genom litteraturstudier, diskussioner samt redogörelser för medeltida lämningar vid exkursion till Sicilien. Särskilda ämnen som kommer att belysas är skandinaviska kontakter med medelhavsområdet, införsel av dokument och tankegods från islamiska områden till Sverige, judisk bosättning i Centraleuropa och skandinavisk reception av bilden av judar, samt gemenskap och motsättningar på det bysantinsk-islamiska Sicilien och södra Italien.

Bland de grupper som är kursens studieområde riktar vi in oss på relationer som innehåller både konflikt och integration i den dåtida samvaron. För att förstå förändringsprocesser ser vi till olikheter inom och likheter mellan de kristna, muslimska och judiska grupperna. De religiösa och etniska identiteterna är stadda i förändring, men samtidigt avgränsar majoritetssamhällena och sociala regler inom respektive grupp individens valmöjligheter. På så sätt försöker vi poängtera gemensamma beröringspunkter, men också skillnader i livsmönster och sociala strukturer. Transnationell historieskrivning används som övergripande perspektiv. Detta uppmärksammar interaktion över stora områden, även sådana som vid en första anblick tycks avlägsna varandra.

Undervisningen ges på halvfart under 10 – 12 veckor, med vistelse på Sicilien under sju till tio dagar inom kursens förlopp. Kostnaden för exkursionen till Sicilien täcks till större delen av fakulteterna vid respektive lärosäte. Undervisningen är internetbaserad och består av föreläsningar och seminarier vid exkursionen till Sicilien. Där redovisar du som student en uppgift med koppling till de monument och platser vi besöker. Förutom redovisningen ingår en slutexamination i form av ett större paper som hemtentamen. Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

 

Studieort:Distans/Sicilien Kontaktpersoner
Undervisningsspråk:Svenska Mats Roslund– Lund
Period: 1 april 2019 – 7 juni 2019

+46 (0) 46 222 7943

Studietakt:Halvfart
Ansök via: Det går ej längre att ansöka till denna kurs.

Urval baseras även på ett skriftligt motiveringsbrev omfattande en A4-sida text där det skall framgå vilka högskolestudier du genomfört tidigare, hur kursen berikar och förstärker dina övriga studier samt varför du vill gå kursen. Antagningen på kursen grundar sig på både tidigare studieresultat och motiveringsbrevets innehåll.

Bild1

 

This course is not active.